در دوران دیرین دیرین جواب “بله”
گرفتن به این سادگیها نبود…