از دوران دیرین دیرین گفته اند: مشک آن است که خود بگوید،نه آنکه عطار ببوید!
بنابر این کارتون توپ،خفن و تند امروز را هم تماشا کنید،
لایکهای بی حساب زنید و به اشتراکات فراوان بگذارید.